VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - KAMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 1. Spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. so sídlom Štepnice 9, 900 26 Slovenský Grob, Slovenská republika, IČO: 36610518, DIČ: 2022204690, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1– oddiel: Sro, Vložka číslo: 41101/B

           Kontaktné údaje : +421 905 740403, info@dancekids.sk, www.dancekids.sk/kamienky

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 2. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

CENA TOVARU

 1. Ceny jednotlivých produktov zobrazených na stránkach internetového obchodu sú aktuálne a platné. Ceny sú uvádzané vrátane všetkých daní a poplatkov okrem nákladov na doručenie. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Predávajúci nie je platcom DPH.

OBJEDNANIE TOVARU

 1. Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom mailu info@dancekids.sk.
 2. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 3. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).
 6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

 1. Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku, hotovosťou alebo priamou platbou na účet predávajúceho.
 2. Platba je možná len v mene EUR.
 3. Tovar dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.
 4. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.
 5. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom kuriérskej služby DPD a Slovenskej pošty. Kupujúci si pri zadávaní objednávky zvolí spôsob dodania.
 6. Poplatky za dopravu tovaru tzv, poštovné+balné :
 • objednávky nad 30,- Eur  –  doprava, poštovné a balné ZDARMA (kuriérom DPD alebo Slov. poštou-treba uviesť do pozn.)
 • objednávky do 30,- Eur vrátane –3,50  eur
 • osobný odber  – 0,-Eur (odberné miesto Bratislava Mánesovo nám.6, Dance Kids)
 • formy platby – dobierka, hotovosť alebo platba na účet (podľa Vášho výberu) – bez poplatku
 1. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa.
 2. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VRÁTENIE TOVARU

 1. Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru
 2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).
 3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 4. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. uvedené v odsekoch 5.5 a 5.6 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 5. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 •  

REKLAMÁCIE A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak sa jedná o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie predávajúcim.
 2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom.
 3. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.
 5. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu predávajúceho EtnoDance Kids s.r.o., Štepnice 9, Slovenský Grob s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu kupujúci na podstránke TU.

Záverečné ustanovenia

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01. 2021.

 • aktuálne študentka gymnázia
 • v detstve sa venovala tancu – jazz, balet, ľudovky …
 • 11 rokov sa súťažne venovala modernej gymnastike – v klube TJ Slávia STU – pod vedením vrcholových trénerok
 • účastníčka množstva domácich a zahraničných súťaží, množstvo umiestnení a medailí
 • bola v reprezentácii SR v kategórii junior v modernej gymnastike
 • účastníčka majstrovstiev sveta v modernej gymnastike v roku 2019 v Moskve
 • Saskia vedie tanečno gymnastické lekcie Dance Kids v Ružinove

Od malička mám vášeň pre tvorenie choreografií. Mám nesmiernu radosť z odovzdávania mojich skúseností mladšej generácii.

Saskia Kissová

tanečno gymnastické lekcie

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.