OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariedenie o ochrane údajov ) a zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sme si vedomí svojich práv, ktoré v paragrafe 19 až paragrafe 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Berieme na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi.

Klienti a zákazníci  týmto súhlasia s tým, že prevádzkovateľ EtnoDance Kids s.r.o.  ( ďalej Dance Kids )  poskytnuté údaje používa na organizačné potreby vedenia kurzov a predaja tovaru, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytujú dobrovoľne.

Zákonní zástupcovia súhlasia s použitím a zverejňovaním fotografií z vystúpení zachytávajúcich činnosť a podobu osôb zúčastňujúcich sa na verejných akciách Dance Kids :

 • webovej stránke a sociálnych sieťach Dance Kids
 • reklamné a iné propagačné účely Dance Kids
 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov klientov a zákazníkov spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. ako prevádzkovateľa Dance Kids – centrum pre deti a rodiny ( ďalej len Dance Kids)/, so sídlom: Štepnice 9, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 36610518, DIČ : 2022204690
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o.. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o..
 3. Spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online registrácie , ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
  • meno a priezvisko zákazníka
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • adresa,
  • IP adresa,
  • údaje o vyhľadávaní na internete,
  • lokalizácia,
  • údaj o koncovom zariadení,
  • údaje o sociálnych médiách.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:
  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. s jej zákazníkom,
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
  • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. poskytla,
  • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov),
  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. z právnych predpisov 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracováva spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o.(§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou EtnoDance Kids s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 3. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa  (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

DOBA A MIESTO UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 1 roka odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou EtnoDance Kids s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.

PRÍSTUP TRETÍCH OSÔB K OSOBNÝM ÚDAJOM

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o.. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. voči oprávnenej osobe.

PRÁVA ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI ETNODANCE KIDS S.R.O.

 1. Zákazníci spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o.),
  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. o vymazanie jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou EtnoDance Kids s.r.o.),
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať.
 2. Zákazníci spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu EtnoDance Kids s.r.o., Štepnice 9, 900 26 Slovenský Grob, alebo emailu zaslaného na emailovú adresu  info@dancekids.sk. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 3. V prípade, že zákazníci spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU (NA MARKETINGOVÉ ÚČELY)

 1. Spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou EtnoDance Kids s.r.o. a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje a bezodkladne ich likviduje.

KONTAKTUJTE NÁS

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť EtnoDance Kids s.r.o. elektronicky na emailovú adresu: info@dancekids.sk alebo písomne na adrese: EtnoDance Kids s.r.o., Štepnice 9, 900 26 Slovenský Grob.
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti EtnoDance Kids s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • aktuálne študentka gymnázia
 • v detstve sa venovala tancu – jazz, balet, ľudovky …
 • 11 rokov sa súťažne venovala modernej gymnastike – v klube TJ Slávia STU – pod vedením vrcholových trénerok
 • účastníčka množstva domácich a zahraničných súťaží, množstvo umiestnení a medailí
 • bola v reprezentácii SR v kategórii junior v modernej gymnastike
 • účastníčka majstrovstiev sveta v modernej gymnastike v roku 2019 v Moskve
 • Saskia vedie tanečno gymnastické lekcie Dance Kids v Ružinove

Od malička mám vášeň pre tvorenie choreografií. Mám nesmiernu radosť z odovzdávania mojich skúseností mladšej generácii.

Saskia Kissová

tanečno gymnastické lekcie

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.