VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

EtnoDance Kids s.r.o., IČO: 36610518, DIČ: 2022204690, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 41101/B,

sídlo : Štepnice 9, 900 26 Slovenský Grob, prevádzka : Dance Kids, Mánesovo nám.6, Bratislava a v spolupráci s prevádzkou Reštart fitko pre ženy, Seberíniho 14, Bratislava (ďalej len „Poskytovateľ“).

EtnoDance Kids s.r.o. je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti pohybového vzdelávania detí a dospelých. Organizuje kurzy, otvorené lekcie, workshopy so zameraním sa na zdravé formy cvičenia a tanec. Vzdeláva rodičov a pedagógov a poskytuje mimoškolskú vzdelávaciu činnosť pre deti. Služby poskytuje fyzickým osobám a obchodným spoločnostiam (ďalej len “Záujemca”).

  1. Prihlasovanie

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká prihlásením sa v rezervačnom systéme v našom ROZVRHU. Po prihlásení v systéme je Záujemca záväzne prihlásený a vzniká mu nárok na účasť na lekcii alebo kurze.

Rozvrh je priebežne aktualizovaný. Pri prihlasovaní je nutné použiť vždy ten istý e-mail. Pozvánky na online lekcie Vám prídu do zadanej mailovej schránky tesne pred začiatkom hodiny. Je nutné si skontrolovať aj spam, nakoľko ide o zautomatizované odosielanie pozvánok.

  1. Platba

Platby za lekcie je možné uhrádzať jednorazovo – platia sa vopred na účet Poskytovateľa alebo v hotovosti na recepcii na prevádzke alebo je možné predplatiť si zvýhodnené permanentky a lekcie sa budú z týchto kreditov odratávať

Permanentky sú platné 12 mesiacov od zakúpenia, sú prenosné a po ich zakúpení nie je možné vrátenie peňazí.

Permanentky a lekcie je možnéuhradiť cez systém Benefit Plus.

  1. Storno podmienky

a. Odstúpenie od objednávky lekcie – je možné 6 hodín pred začiatkom lekcie – odhlásenie prebieha rovnako ako prihlásenie – cez rezervačný systém – vstup bude vrátený na kredit a je možné si ho uplatniť na čomkoľvek inom z rozvrhu. 

b. Po uplynutí 6-tich hodín pred lekciou nie je možné vstup zrušiť a vrátiť na kredit.

c. Vrátenie peňazí za objednané služby a permanentky  nie je možné, je možné služby po dohode s prevádzkovateľom využiť na akýkoľvek produkt Dance Kids alebo preniesť na inú osobu.

 Odstúpenie od zmluvy zo strany Poskytovateľa:

a. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť bez akejkoľvek náhrady od zmluvy so Záujemcom, ktorý svojím konaním narušuje priebeh lekcií, ohrozuje majetok alebo zdravie účastníkov, lektorov, zamestnancov alebo samotného Poskytovateľa.

b. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nenaplnenia kapacity kurzu.

  1. Práva a povinnosti Poskytovateľa

a. Poskytovateľ má právo na výmenu lektora iným lektorom s rovnakou kvalifikáciou.

b. Poskytovateľ má právo kedykoľvek na pozorovanie priebehu lekcie za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb alebo zaškolenia nových lektorov.

c. Poskytovateľ má kedykoľvek právo na zmenu obchodných podmienok za účelom skvalitnenia a zefektívnenia svojich služieb.

  1. Práva a povinnosti Záujemcu

a. V prípade, že sa Záujemca nedostaví na lekciu, Poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.

b. Vstup na lekcie Dance Kids majú len prihlásení účastníci, prípadne ich doprovod so súhlasom inštruktora. Nesmú ale rušiť priebeh lekcie.

c. Prihlásením sa na lekciu a uhradením poplatku dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníka súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov z verejných vystúpení detí pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár. 

d. V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémoch účastníka lekcie, ktoré by mohli mať vplyv na jeho účasť v skupine alebo obmedzenie v cvičení je nutné o tom informovať Poskytovateľa. Je nutné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti cvičenia a zaradenia do skupiny a odkonzultovať obmedzenia.

e. Zodpovednosť za dieťa nesie pred lekciou, počas nej aj po rodič alebo iný zákonný zástupca prípadne sprievodná osoba dieťaťa. Na lekciách, kde nie je potrebná účasť dospelej osoby, preberá zodpovednosť za dieťa inštruktor v čase trvania lekcie.

f. Účastník lekcie využíva služby Poskytovateľa na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním týchto všeobecných podmienok Poskytovateľ nezodpovedá.

g. Vstup do prevádzok majú iba osoby, ktoré nie sú nositeľmi infekčného ochorenia. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je inštruktor oprávnený zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.

6. Ochrana osobných údajov

a. Záujemca podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Poskytovateľovi za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a tiež pre marketingové účely Poskytovateľa. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu.

b. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracovavané výlučne na interné účely Poskytovateľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.januára  2022.

Dáška Šeminská

Moja prvá lekcia jogy, ktorú som navštívila bola joga na Bali. Vtedy som ani netušila, že to bola Ashtanga joga. Z lekcií som odchádzala naplnená kľudom, spokojnosťou a radosťou. A tak začala moja prax, moja cesta jogy. Ashtanga yoga, Iyengar yoga, Absolute hot  yoga, Hatha yoga …

Opäť sa raz potvrdilo, keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví. Za krátky čas prišla príležitosť odovzdať svoje nie len jogové skúseností ďalším ľuďom. Stala som sa jogovou inštruktorkou. Som vďačná všetkým mojím minulým, súčasným a budúcim učiteľom a tiež klientom, ktorým patrí moje veľké poďakovanie.

Joga okrem iných, všeobecne známych benefitov, je pre mňa  silnou vnútornou oporou a zároveň nástrojom  ako odolávať starostiam bežného života  a ako sa z toho  nepo…. Môj prístup k vedeniu jogy je skôr terapeutický,  sústredený na detail, techniku a dych. S  meditáciou a ezoterikou to veľmi nepreháňam. Učím klientov princípom zdravého a bezpečného pohybu s aspektom na os tela – oporu tela – zámer pohybu.

Mgr. Dagmar Šeminská

yoga inštruktorka

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.