VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

EtnoDance Kids s.r.o., IČO: 36610518, DIČ: 2022204690, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 41101/B,

sídlo : Štepnice 9, 900 26 Slovenský Grob, prevádzka : Dance Kids, Mánesovo nám.6, Bratislava a v spolupráci s prevádzkou Reštart fitko pre ženy, Seberíniho 14, Bratislava (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti pohybového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „Záujemca“).

 1. Prihláška na kurz

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká vypísaním a odoslaním on-line prihlášky na webovej stránke www.dancekids.sk alebo objednávkou s presnou špecifikáciou kurzu a identifikáciou objednávateľa zaslanou elektronickou poštou Poskytovateľovi /info@dancekids.sk/. Po potvrdení prihlášky Poskytovateľom je Záujemca záväzne prihlásený a vzniká mu nárok na účasť v pohybovom kurze, ktorého typ si zvolil.

 1. Platba
 1. Záujemca sa vypísaním prihlášky a potvrdením nástupu na kurz zaväzuje zaplatiť cenu vybraného kurzu prevodom na účet Poskytovateľa alebo v hotovosti na prevádzke Poskytovateľa.
 2. Splatnosť vybraného kurzu je najneskôr v deň jeho začiatku.
 1. Storno podmienky

      Odstúpenie od zmluvy zo strany Záujemcu:

 1. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie prihlášky) je možné kedykoľvek aj počas trvania kurzu. V prípade, že Záujemca za vybraný kurz už zaplatil, bude mu vrátená plná zaplatená suma za zostávajúce lekcie kurzu ku dňu odhlásenia s odrátaním 10 Eur manipulačný poplatok.
 2. Poskytovateľ si v prípade odstúpenia od zmluvy Záujemcom účtuje 10 Eur manipulačný poplatok.
 3. Spätne si za vymeškané lekcie nemôže Záujemca nárokovať finančnú náhradu.

     

    Odstúpenie od zmluvy zo strany Poskytovateľa:

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť bez akejkoľvek náhrady od zmluvy so Záujemcom, ktorý svojím konaním narušuje priebeh kurzu, ohrozuje majetok alebo zdravie účastníkov kurzu, lektorov, zamestnancov alebo samotného Poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade naplnenia kapacity kurzu. Poskytovateľ si rovnako vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov. Maximálny počet účastníkov je stanovený v závislosti od typu kurzu.
 3. V prípade, že Záujemca v stanovenom termíne neuhradí platbu za vybraný kurz, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť a presunúť na iný deň a hodinu lekciu v dôsledku absencie lektora (zo zdravotných, rodinných a iných závažných dôvodov) a je povinný o tom informovať telefonicky alebo e-mailom všetkých účastníkov kurzu.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo presunúť kurz na iné obdobie a je povinný o tom informovať účastníkov kurzu telefonicky alebo e-mailom. Tí majú právo ponuku neprijať a s odrátaním 10 Eur manipulačný poplatok si nárokovať na vrátenie uhradenej sumy.
 3. Poskytovateľ má právo na výmenu lektora v kurzoch bez udania dôvodu.
 4. Poskytovateľ má právo kedykoľvek na pozorovanie priebehu lekcie za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb alebo zaškolenia nových lektorov.
 1. Práva a povinnosti Záujemcu
 1. V prípade, že sa Záujemca nedostaví na lekciu, Poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu. Záujemca nemá povinnosť svoju neúčasť na lekcii oznamovať Poskytovateľovi.

 2. Každý Záujemca má nárok na 2 náhradné lekcie počas detského kurzu, môže si ich nahradiť na čomkoľvek z rozvrhu Poskytovateľa s ohľadom na vek a náročnosť alebo na akomkoľvek kurze pre dospelých v termíne počas trvania aktuálneho kurzu a ešte do jedného mesiaca po skončení kurzov. Náhradnú lekciu Záujemca oznámi a skonzultuje s Poskytovateľom vopred prostredníctvom sms, e-mailom alebo osobne na recepcii prevádzky.

 3. Vstup na kurzy Dance Kids majú len účastníci kurzu, prípadne doprovod účastníkov kurzu (rodinní príslušníci, priatelia) so súhlasom inštruktora. Tí nesmú rušiť priebeh lekcie.

 4. Prihlásením sa na kurz a uhradením poplatku dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníka súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov z verejných vystúpení detí pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár. 

 5. V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémoch účastníka kurzu, ktoré by mohli mať vplyv na jeho účasť v skupine alebo obmedzenie v cvičení je nutné o tom informovať Poskytovateľa. Je nutné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti cvičenia a zaradenia do skupiny, odkonzultovať obmedzenia a prípadne umožniť  nahliadnutie do zdravotnej karty. 

 6. Zodpovednosť za dieťa nesie pred kurzom, počas neho aj po kurze rodič alebo iný zákonný zástupca prípadne sprievodná osoba dieťaťa. V kurzoch, kde nie je potrebná účasť dospelej osoby, preberá zodpovednosť za dieťa inštruktor v čase trvania lekcie.

 7. Účastník kurzu využíva služby Poskytovateľa na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním týchto všeobecných podmienok Poskytovateľ nezodpovedá.

 8. Vstup do prevádzok majú iba osoby, ktoré nie sú nositeľmi infekčného ochorenia. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je inštruktor oprávnený zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.

 1. Výučba počas sviatkov.
 1. Pokiaľ výučba neprebieha počas sviatkov, bude Poskytovateľ Záujemcu o tom informovať prostredníctvom e-mailu alebo sms.
 1. Ochrana osobných údajov
 1. Záujemca podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Poskytovateľovi za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a tiež pre marketingové účely Poskytovateľa. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu.
 2. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracovavané výlučne na interné účely Poskytovateľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2019.

Moja prvá lekcia jogy, ktorú som navštívila bola joga na Bali. Vtedy som ani netušila, že to bola Ashtanga joga. Z lekcií som odchádzala naplnená kľudom, spokojnosťou a radosťou. A tak začala moja prax, moja cesta jogy. Ashtanga yoga, Iyengar yoga, Absolute hot  yoga, Hatha yoga …

Opäť sa raz potvrdilo, keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví. Za krátky čas prišla príležitosť odovzdať svoje nie len jogové skúseností ďalším ľuďom. Stala som sa jogovou inštruktorkou. Som vďačná všetkým mojím minulým, súčasným a budúcim učiteľom a tiež klientom, ktorým patrí moje veľké poďakovanie.

Joga okrem iných, všeobecne známych benefitov, je pre mňa  silnou vnútornou oporou a zároveň nástrojom  ako odolávať starostiam bežného života  a ako sa z toho  nepo…. Môj prístup k vedeniu jogy je skôr terapeutický,  sústredený na detail, techniku a dych. S  meditáciou a ezoterikou to veľmi nepreháňam. Učím klientov princípom zdravého a bezpečného pohybu s aspektom na os tela – oporu tela – zámer pohybu.

Mgr. Dagmar Šeminská

yoga inštruktorka

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.