VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

EtnoDance Kids s.r.o., IČO: 36610518, DIČ: 2022204690, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 41101/B,

sídlo : Štepnice 9, 900 26 Slovenský Grob, prevádzka : Dance Kids, Mánesovo nám.6, Bratislava a v spolupráci s prevádzkou Reštart fitko pre ženy, Seberíniho 14, Bratislava (ďalej len „Poskytovateľ“).

EtnoDance Kids s.r.o. je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti pohybového vzdelávania detí a dospelých. Organizuje kurzy, otvorené lekcie, workshopy so zameraním sa na zdravé formy cvičenia a tanec. Vzdeláva rodičov a pedagógov a poskytuje mimoškolskú vzdelávaciu činnosť pre deti. Služby poskytuje fyzickým osobám a obchodným spoločnostiam (ďalej len “Záujemca”).

  1. Prihlasovanie

1.1  Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká prihlásením sa v rezervačnom systéme v ROZVRHU na webovej stránke www.dancekids.sk/rozvrh/ alebo vypísaním a odoslaním elektronickej prihlášky na krúžok dostupnej na webovej stránke www.dancekids.sk.

1.2   Po prihlásení, odsúhlasení podmienok Poskytovateľa, prejavení súhlasu so spracovaním osobných údajov a úhrade stanoveného poplatku je Záujemca záväzne prihlásený a vzniká mu nárok na účasť na lekcii alebo kurze.

1.3   Vyplnením elektronickej prihlášky a potvrdením oboznámenia sa s týmito podmienkami, Záujemca súhlasí s podmienkami Poskytovateľa. Podmienky Poskytovateľa tvoria súčasť každej prihlášky a sú stále prístupné na webovej stránke www.dancekids.sk.

  1. Platba

2.1 Platby za lekcie a krúžky sa uhrádzajú vopred na účet Poskytovateľa alebo v hotovosti na prevádzke v Petržalke Mánesovo nám.6, Bratislava.

2.2 Aktuálny cenník je uvedený na webovej stránke.

2.3 Splatnosť krúžkov pre deti je 7 dní pred začiatkom krúžku, v prípade neskoršieho nástupu ako je 7 dní pred zahájením krúžku – je splatnosť okamžite.

2.4  Platby za organizáciu a realizáciu krúžkov, permanentky a jednorazové vstupy sú nevratné.

2.5  Po dohode je možné prenos zostatku lekcií na inú osobu alebo presun na iný produkt Poskytovateľa.

2.6  Úhradu všetkých produktov Poskytovateľa je možné spraviť cez benefitové programy Benefit Plus a Up Dejeuner.

  1. Storno podmienky a náhrady

3.1  Platby za organizáciu a realizáciu krúžkov, permanentky a jednorazové vstupy sú nevratné.

3.2  Po dohode s Poskytovateľom je možný prenos zostatku lekcií na inú osobu alebo presun na iný produkt Poskytovateľa.

3.3  Pri objednávke lekcií na jednorazové vstupy je možné odstúpenie od objednávky lekcie do 6-tich hodín pred začiatkom lekcie – odhlásenie je nutné spraviť cez rezervačný systém – tak ako bolo spravené prihlásenie na www.dancekids.sk/rozvrh – pokiaľ bol za jednorazový vstup stiahnutý vstup z permanentky, vráti sa opätovne na kredit

3.4  Po uplynutí 6-tich hodín pred lekciou nie je možné vstup zrušiť a v prípade permanentky ho vrátiť na kredit.

3.5 Pri objednávke krúžku pre deti má Záujemca nárok na 3 náhradné lekcie. Je nutné sa vopred – do 6-tich hodín pred lekciou odhlásiť v rezervačnom systéme. Na náhradu sa prihlasuje tiež cez rezervačný systém. Náhradu je možné uplatniť na čomkoľvek z ponuky Poskytovateľa na oboch prevádzkach. Je prenosná na rodiča a súrodenca. Náhradu je nutné prevádzkovateľom potvrdiť. Potvrdenie dostane Záujemca mailom – treba si skontrolovať aj SPAM. Čas uplatnenia náhrady je počas trvania kurzu a mesiac po jeho skončení.

3.6 V prípade zrušenia termínu konania krúžku alebo lekcie zo strany Poskytovateľa , kedy z objektívnych dôvodov nevie zabezpečiť žiadny náhradný termín, bude záujemcom vrátená alikvotná čiastka zo zaplateného príspevku alebo bude táto alikvotná čiastka započítaná do platby za iný zakúpený produkt Poskytovateľa.

3.7 V prípade prerušenia  krúžku na základe rozhodnutia štátnych orgánov (Úrad verejného zdravotníctva, Regionálny úrad verejného zdravotníctva), prípadne na základe rozhodnutia zriaďovateľa konkrétneho miesta konania je Poskytovateľ oprávnený presunúť konanie krúžku na iný termín alebo realizovať krúžok vo forme online. 

  1. Práva a povinnosti Poskytovateľa

4.1  Poskytovateľ má právo na výmenu lektora iným lektorom s rovnakou kvalifikáciou.

4.2 Poskytovateľ má právo zmeny termínu konania krúžku.

4.3. Poskytovateľ má právo pri nenaplnení kapacity krúžku alebo lekcie termín zrušiť.

4.4 O všetkých zmenách je Poskytovateľ povinný Záujemcu informovať neodkladne.

4.5 Poskytovateľ má právo kedykoľvek na pozorovanie priebehu lekcie za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb alebo zaškolenia nových lektorov.

4.6 Poskytovateľ má kedykoľvek právo na zmenu obchodných podmienok za účelom skvalitnenia a zefektívnenia svojich služieb.

4.7 V prípade prerušenia  krúžku na základe rozhodnutia štátnych orgánov (Úrad verejného zdravotníctva, Regionálny úrad verejného zdravotníctva), prípadne na základe rozhodnutia zriaďovateľa konkrétneho miesta konania je Poskytovateľ oprávnený presunúť konanie krúžku na iný termín alebo realizovať krúžok vo forme online.

  1. Práva a povinnosti Záujemcu

5.1 V prípade, že sa Záujemca – účastník krúžkov pre deti nedostaví na lekciu, Poskytovateľ poskytuje možnosť 3 náhradných lekcií, ktoré je Záujemca povinný s poskytovateľom vopred dohodnúť.

5.2. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu v prípade nevyužitých lekcií. 

5.3. Vstup na lekcie Dance Kids majú len prihlásení účastníci, prípadne ich doprovod so súhlasom inštruktora. Nesmú ale rušiť priebeh lekcie.

5.4. Prihlásením sa na lekciu a uhradením poplatku dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníka súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov z verejných vystúpení detí pre marketingové účely Poskytovateľa bez nároku na honorár. 

5.5  V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémoch účastníka lekcie, ktoré by mohli mať vplyv na jeho účasť v skupine alebo obmedzenie v cvičení je nutné o tom informovať Poskytovateľa. Je nutné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti cvičenia a zaradenia do skupiny a odkonzultovať obmedzenia.

5.6 . Zodpovednosť za dieťa nesie pred lekciou, počas nej aj po rodič alebo iný zákonný zástupca prípadne sprievodná osoba dieťaťa. Na lekciách, kde nie je potrebná účasť dospelej osoby, preberá zodpovednosť za dieťa inštruktor v čase trvania lekcie.

5.7. Účastník lekcie využíva služby Poskytovateľa na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním týchto všeobecných podmienok Poskytovateľ nezodpovedá.

5.8  Vstup do prevádzok majú iba osoby, ktoré nie sú nositeľmi infekčného ochorenia. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je inštruktor oprávnený zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.

5.9 Účastník je povinný riadiť sa pokynmi organizátora alebo jeho zástupcu, alebo iných osôb poskytujúcich služby.

5.10 Účastník je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a riadiť sa ním.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Záujemca podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Poskytovateľovi za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a tiež pre marketingové účely Poskytovateľa. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu.

6.2 Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracovavané výlučne na interné účely Poskytovateľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. augusta  2022.

Dáška Šeminská

Moja prvá lekcia jogy, ktorú som navštívila bola joga na Bali. Vtedy som ani netušila, že to bola Ashtanga joga. Z lekcií som odchádzala naplnená kľudom, spokojnosťou a radosťou. A tak začala moja prax, moja cesta jogy. Ashtanga yoga, Iyengar yoga, Absolute hot  yoga, Hatha yoga …

Opäť sa raz potvrdilo, keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví. Za krátky čas prišla príležitosť odovzdať svoje nie len jogové skúseností ďalším ľuďom. Stala som sa jogovou inštruktorkou. Som vďačná všetkým mojím minulým, súčasným a budúcim učiteľom a tiež klientom, ktorým patrí moje veľké poďakovanie.

Joga okrem iných, všeobecne známych benefitov, je pre mňa  silnou vnútornou oporou a zároveň nástrojom  ako odolávať starostiam bežného života  a ako sa z toho  nepo…. Môj prístup k vedeniu jogy je skôr terapeutický,  sústredený na detail, techniku a dych. S  meditáciou a ezoterikou to veľmi nepreháňam. Učím klientov princípom zdravého a bezpečného pohybu s aspektom na os tela – oporu tela – zámer pohybu.

Mgr. Dagmar Šeminská

yoga inštruktorka

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.