VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - Letný tanečno kreatívny ateliér Dance Kids

EtnoDance Kids s.r.o., IČO: 36610518, DIČ: 2022204690, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 41101/B,

sídlo : Štepnice 9, 900 26 Slovenský Grob, prevádzka : Dance Kids, Mánesovo nám.6, Bratislava  (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti pohybového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „Záujemca“).

 1. Prihláška na Letný tanečno kreatívny ateliér

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká vypísaním a odoslaním on-line prihlášky na Letný tanečno kreatívny ateliér na webovej stránke www.dancekids.sk

Po potvrdení prihlášky Poskytovateľom je Záujemca záväzne prihlásený a vzniká mu nárok na účasť na projekte, ktorého typ si zvolil.

 1. Platba
 1. Záujemca sa vypísaním prihlášky a potvrdením nástupu na projekt zaväzuje zaplatiť cenu prevodom na účet Poskytovateľa alebo v hotovosti na prevádzke Poskytovateľa.
 2. Splatnosť celej sumy za projekt je najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.
 3. Vyhradzujeme si právo na zmenu sumy za turnus, pokiaľ sa z dôvodu korona krízy výrazne obmedzí počet detí na turnuse /klient má právo po zvýšení ceny od zmluvy odstúpiť/.
 1. Storno podmienky

      Odstúpenie od zmluvy zo strany Záujemcu:

 1. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie prihlášky) je možné kedykoľvek pred začiatkom projektu. V prípade, že Záujemca za projekt už zaplatil, bude mu vrátená plná zaplatená suma s odrátaním 15 Eur manipulačný poplatok.
 2. Poskytovateľ si v prípade odstúpenia od zmluvy Záujemcom účtuje 15 Eur manipulačný poplatok.
 3. Spätne a počas trvania projektu si za vymeškané dni nemôže Záujemca nárokovať finančnú náhradu.

  Odstúpenie od zmluvy zo strany Poskytovateľa:

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť bez akejkoľvek náhrady od zmluvy so Záujemcom, ktorý svojím konaním narušuje priebeh projektu, ohrozuje majetok alebo zdravie účastníkov projektu, lektorov, zamestnancov alebo samotného Poskytovateľa.
 2. V prípade, že Záujemca v stanovenom termíne neuhradí platbu za projekt, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa
 1. O všetkých zmenách v projekte je Poskytovateľ povinný ihneď informovať účastníkov projektu.
 2. Poskytovateľ má právo na výmenu lektora v projekte bez udania dôvodu.
 3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť program a starostlivosť o deti v rozsahu v akom bol program postavený a ponúkaný.
 1. Práva a povinnosti Záujemcu
 1. V prípade, že sa Záujemca nedostaví na program a vopred o tom písomne neinformoval Poskytovateľa, Poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.

 2. Vstup na program majú len riadne prihlásení účastníci programu a účastníci, ktorí nie sú nositeľmi infekčného ochorenia. Pokiaľ dieťa preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je Poskytovateľ oprávnený zrušiť jeho účasť na programe bez nároku na vrátenie peňazí.

 3. V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémoch účastníka programu, ktoré by mohli mať vplyv na jeho účasť v skupine alebo obmedzenie v cvičení je nutné o tom informovať Poskytovateľa. Je nutné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti programu a zaradenia do skupiny, odkonzultovať obmedzenia a prípadne umožniť  nahliadnutie do zdravotnej karty. Pri zatajení týchto skutočností má Poskytovateľ právo na vylúčenie účastníka z programu bez nároku na vrátenie peňazí. 

6. Ochrana osobných údajov

 1. Záujemca podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Poskytovateľovi za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a tiež pre marketingové účely Poskytovateľa. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu.
 2. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracovavané výlučne na interné účely Poskytovateľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15. marca 2021

Dáška Šeminská

Moja prvá lekcia jogy, ktorú som navštívila bola joga na Bali. Vtedy som ani netušila, že to bola Ashtanga joga. Z lekcií som odchádzala naplnená kľudom, spokojnosťou a radosťou. A tak začala moja prax, moja cesta jogy. Ashtanga yoga, Iyengar yoga, Absolute hot  yoga, Hatha yoga …

Opäť sa raz potvrdilo, keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví. Za krátky čas prišla príležitosť odovzdať svoje nie len jogové skúseností ďalším ľuďom. Stala som sa jogovou inštruktorkou. Som vďačná všetkým mojím minulým, súčasným a budúcim učiteľom a tiež klientom, ktorým patrí moje veľké poďakovanie.

Joga okrem iných, všeobecne známych benefitov, je pre mňa  silnou vnútornou oporou a zároveň nástrojom  ako odolávať starostiam bežného života  a ako sa z toho  nepo…. Môj prístup k vedeniu jogy je skôr terapeutický,  sústredený na detail, techniku a dych. S  meditáciou a ezoterikou to veľmi nepreháňam. Učím klientov princípom zdravého a bezpečného pohybu s aspektom na os tela – oporu tela – zámer pohybu.

Mgr. Dagmar Šeminská

yoga inštruktorka

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.